Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 2017 – 2018 Yılı Dönemsel Harita Yorum

Desktop29

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu kutlamakta olacağımız 29 Ekim günü aynı zamanda Cumhuriyetimiz yeni bir Güneş Dönüşüne başlıyor olacak. Bir öngörü yöntemi olan Güneş Dönüşü haritası tekniği ile oluşturduğumuz haritayı inceleyerek gelecek bir yıllık süreçte ülkemizi bekleyen olaylar hakkında öngörü yapabiliriz.

Türkiye Cumhuriyetinin 94. yılının Güneş dönüşü haritasının yükselen burcu Balık. Balık burcu Türkiye Cumhuriyeti natal haritasının 10. evinin burcudur. Bu bize ülkemizin bir yıllık gündemini oluşturacak olan konuların ağırlığını iktidar, devlet başkanları, hükümet, üst düzey yöneticiler ile ilgili konuların oluşturacak olduğuna işaret getirmekte. Köşe evlerde değişken burçların yerleşmiş olması içinde bulunacağımız yıl için değişkenlik gösteren şartların aktif olacağını düşündürmekte. Netlik taşıyan, belirginleşmiş, tam bir sonuç yada yapılanma sağlamış gelişmeler beklemek yerine şartların esnek ve tutarsızlık sergileyebileceği, daha çok gelecek için hazırlıksal bir dönem halini alabilecek durumlar beklenebilir. Balık burcunun kestiği 1. evin içerisinde arada kalmış burç olan Koç, ülke natal haritasının meclis, yasama organları, yasalar, organizasyon içinde dernek ve örgütler, ülkenin dostu, müttefiki olan diğer ülkeleri içeren konuları temsil eden evin burcu olarak bu alanlara ait bu konuları da yıl içinde ülkenin gündemine taşıyor olacak.

Gezegenlerin ufkun üzerinde yerleşimi söz konusu, bu durum bize içinde bulunacağımız yılın bir hayli dış dünya ile bağlantılı, hareketli, aktif bir yıl olacağına işaret getirmekte. Gezegen yoğunluğunun natal ile olan bağlantısal yerleşimine baktığımızda natal Batı Yarımküre burçlarının, Güneş Dönüşü haritasının Güney Yarımküresi içinde yerleştiğini görmekteyiz. Bu da bize hareket ve aktifliğin ana kaynağını, kontrol edilmekte zorlanılan, dış kaynaklı gelişebilen ve başkalarına bağlı şartların oluşturduğunu göstermekte.

Yükselen derecesi ile kavuşum yapmış olan Kiron, 9. evde ve tepe noktasına oldukça yakın bir şekilde yerleşmiş bulunan Satürn ile kare açı yapmakta. ASC derecesi, Kiron ve Satürn arasında oluşan açı, çaba göstermeyi, mücadele etmeyi gerektiren ve yeni düzenlemeler, yeni yapılanmalar sağlamaya yönelik çalışmaların oluşturacağı, kırılganlığa, endişeye, güven sorunlarına açık durumların varolacağı bir yıla işaret etmekte. Satürn yıllık dönüş haritasının meclis, yasama organları, yasa değişimleri, ulusal servet (11.ev), gizli örgütler, gizli yapılanmalar, ülkenin gizli düşmanları, hastaneler, hapishaneler gibi zorlu, sınırlayıcı, kısıtlayıcı şartları içeren (12.) evini temsil etmekte. Satürn’ün 9. evde ki yerleşimi, yargı, yüksek eğitim kurumları, dini temsil eden kurum ve kişiler, medya ve habercilik kuruluşları ve göçmenler ile ilgili konuların üzerinde gelişecek Satürn, Kiron karesinin taşıdığı mücadele getiren, çaba gerektiren, sorunlara açık ve yeni düzen kurmaya yönelik amaçların yer alacağı önemli bir alan haline getirmekte. Natal 6. evin burcu olan Yay burcu, yıllık dönüş haritasının 9. evinin burcu olmuş durumda. 6. evin genel anlamda temsil ettiği konular olan kamusal alan çalışanları, ordu, askeri tüm güvenlik kurumları böylece Satürn’ün zorlayıcı, sınırlandırıcı, görevlendirici, denetleyici, sorumluluk yükleyici görev anlayışı altında.

Satürn’ün natal haritada temsil ettiği konuları burada gözönüne aldığımızda ki kısaca bu konulara değinirsek; ülkenin diğer ülkeler ile olan dost yada düşmanlık sergileyebilecek ilişkileri, anlaşmalar, finansal anlaşmalar, faiz oranları, kamunun geliri, dış borçlar, vergiler, gizli örgütler, organize suçlar, ölüm ve keder, yüksek eğitim kurumları, yargı, dinsel kurumlar, deniz ve hava ulaşım yolları olarak belirteceğimiz alanlardan kaynaklanan sınırlandırıcı, mecbur bırakıcı mesuliyet getirici etkilerinden söz edebiliriz.
Satürn’ün, 1. eve yerleşmiş ve retro hareketini sürdüren Uranüs ile üçgen açısı, Yüksek eğitim kurumları, dini kurumlar, yargı sistemi, göçmenlik ile alakalı durumlar ve özellikle genç nüfusu etkileyebilecek sistemlere ait yeni yapılanmalar, yeni düzenlemeler etkisi getirmekte.

Asc yöneticisi olan gezegen Jüpiter, Güneş ile kavuşum yapmakta ve Merkür ile birlikte haritanın 8. evinde yerleşmiş durumdalar. Dış ülkeler ile olan finansal ilişkiler, ülkede halkın geliri, vergiler, krediler hakkında bilgi veren ve bunun yanısıra kontrol dışında gelişebilecek, tehlike, üzüntü ve yas getirebilecek olayları temsil eden bu evde yerleşmiş olan gezegenler temsil ettikleri ev konularını bu alana taşımaktalar. Güneş ve Jüpiter kavuşumu özellikle ekonomik anlamda büyümek, genişlemek, güçlenmek arzusu taşıyan iktidarı ifade etmekte. Diğer ülkeler ile olan finansal bağlantılar, yeni yapılacak yatırımlara ait güçlü bir istek ve hedef duygusunu göstermekte. Bu ne kadar gerçekleşebilir; Jüpiter ve Güneş’i dispozite eden gezegen olan Mars, Terazi burcunda zararda olduğu yerleşimde, büyümeyi ve güçlenmeyi yakalamak çok kolay olmayacak. Her ne kadar kendi dispozitörü ile burç bazında kavuşum yapıyor olsa bile, dispozitör gezegen Venüs’ün, 10. evden Pluto ile partil kare içinde oluşu diğer ülkeler ile olan ilişkilere sorunlar, zorluklar, kopmalar, zararlar getiren etkiler taşımakta. Jüpiter, 1. evin ve 10. evin yöneticisi bu demek oluyor ki; halk ve yönetimi, toplum ve iktidarı ortak bir tabanda etkileyecek şekilde finansal, ekonomi ile ilgili durumlar gündeme gelmekte. 6. evin ordu, askeri ve güvenlik teşkilatlarını temsil eden bir ev olarak yöneticisinin 8. evde yerleşmiş oluşu, organize suçlar, gizli örgütler ve yapılanmalara karşı verilecek olan askeri hareketleri, mücadeleyi göstermekte. Güneş ve Jüpiter kavuşumunun 12. evden Neptün ile aralarında oluşan üçgen açı ise; iki malefik evi kolayca birbirine bağlamakta. Gizli kalan netlik sağlanamayan olaylar, gizli düşmanlıklar, kontrol edilmekte zorlanılan durumların negatif etkisini görebilmek mümkün.

Dönüş haritasının 7. evinde ve zararda olduğu burçta yerleşmiş olan Mars, yıl yöneticisi gezegen olarak vurgu kazanmakta. Mars’ın dönüş haritasında 7. evde yerleşimi yıl boyunca, dış ülkeler ile olan ilişkilerimizde artan bir trafik akışı sözkonusu olacağını düşündürmekte. Yine 7. evde ve asaletinde yerleşmiş Venüs ise, Pluto ile yapmış olduğu partil kare açı ile diğer ülkeler ile olan ilişkilerde aranılan huzur ve uyumun çok da kolay elde edilemeyecek olabileceğine işaret etmekte.

Mars, ülkemiz haritasında bu yıl oldukça önemli fonksiyon sergiliyor olacak. 27 Şubat 2017 günü Mars’ın, Uranüs ile Koç burcunda başlatmış oldukları döngü, Türkiye natal haritasının 11. evi üzerindeydi. Mars ve Uranüs kavuşumunun taşıdığı, yenilikçi, eyleme dönük, kararlı, özgürlükçü ve inisiyatifi eline alma ifadesi ülkenin meclis, yasalar, yasama organları, dost ülkeler ve dost ülkeler ile ortak organizasyonlar kurma alanlarını hareket geçiren, aktifleştiren ve hızlandıran bir sürecin içinde olacağını göstermekteydi. Natal 4. evde bulunan Mars’ın 11. eve taşıdığı en önemli konular ise, toprak, topraksal kaynaklar, gayrimenkuller, emlak, inşaat sektörü ve bunlarla birlikte iktidara muhalefet edenler ve güvenlik sorunları ile ilgili verilecek olan mücadeleyi göstermekteydi. Mars ve Uranüs arasındaki döngünün karşıtlık fazını bu içinde olduğumuz yıl 1 Aralık 2017 günü yaşıyor olacağız. 5-11 aksını tutacak olan karşıtlık natal Merkür ve Satürn içinde bir tetikleyici görevi görmekte. Bu tarih civarı günlerde toprak güvenliğini sağlamak, diğer ülkeler ile olan ilişkiler, yargı sistemi, yüksek eğitim kurumları, dini kurumlar, ülke yönetimine muhalefet içinde olan ve gizli yürütülüyor olabilen örgütsel hareketler açısından dikkat çekici stres getirici gelişmelere sebep olacak durumlar oluşturabilir.

Yıl içerisinde, 16 Mayıs, 2 Ağustos, 19 Eylül 2018 günleri Mars ve Uranüs arasındaki döngünün kapanan kare açı fazını yaşıyor olacağız. Türkiye natal haritasının 8-11 aksı üzerinde tekrarlayacak olan Mars, Uranüs kare fazı, sonuca gitmeye odaklı, bağımsızlık arzusunda kontrol edilmekte zorlanılan türde davranış modelleri ile şekillenen süreçsel bir dilimi ifade etmekte.

SFPage.jpgmars.jpg

Yıl yöneticisi gezegen olan Mars, natal haritanın 4. evi gezegenidir. Mars 3 Kasım 2017 günü kendi yerine dönüyor olacak. Mars’ın natal’de olduğu yere dönüşü Mars’ın etkisini tetiklemekte. 4. evde Mars, toprak, toprak kaynakları, gayrimenkuller, inşaat sektörünü ifade ediyor olduğu gibi aynı zamanda vatan toprakları, vatanperverlik ve muhalefet içinde olan parti yada teşkilatları ifade etmekte. Bu tarih civarı günlerde bu temalara ait oluşabilecek durumlar söz konusu olabilir. Bu yıl profeksiyon haritanın 6. evini temsil eden natal 4. ev Mars’ın getireceği tetikleme ordu ve askeri güçlerin aktif konumda olacağını, toprak, sınır güvenliği konusunun öne çıkacak olacağını anlatıyor olabilir. Güneş dönüşü haritası üzerinde de Mars dönüşü haritasına baktığımızda 7. ev vurgusunu görmekteyiz. İlişkilerde aranılan uyumu bulmak kolay olmayacak. Diğer ülkeler ile olan ilişkiler açısından aktiflik sergileyen, gerginlik, agresiflik taşıyan olaylar beklenebilir.

30 Mart, 9 Haziran, 14 Temmuz, 4 Ekim 2018 civarı tarihler transit Mars ile natal Mars’ın arasında oluşan açısal döngünün kesinlik kazandığı zaman dilimleri olarak öne çıkmakta. Yine diğer ülkeler ile olan ilişkilerin oldukça hareketli bir dönem içine girebileceği, güvenlik ve askeri güçlerin bu alanda artan sorumlulukları olduğunu, ülke için stres getirici durumların yaşanabileceğini gösteren tarih aralıkları diğer ülkeler ile bağlantılı oluşabilecek ekonomik zorlanmalar ile mücadele etmek gerektiğinin öne çıkan zaman dilimlerine işaret etmekte.

Türkiye Cumhuriyetinin 94. yılını kutluyor, ülkemiz ve her birimiz için esenlikler getirecek yeni bir yıl diliyorum. Sevgiyle kalın…

Dilâra B. Efeoğlu , ASA, APAI

* Evlerin temsil ettiği konulara dair kaynak olarak; Dünya Astrolojisi Türkiye, Öner Döşer, kitaptan faydalanılmıştır.

 

%d blogcu bunu beğendi: